Warunki bezpiecznego użytkowania
UWAGA!
Informujemy, że platformy wielowirnikowe są NIEBEZPIECZNE. Mają wirujące ostrza w postaci śmigieł. Wszelkie prace związane z programowaniem, zmianą firmware'u w komputerze pokładowym easyCSDU i regulatorach obrotów easyESCU należy wykonywać ze zdjętymi śmigłami i/lub odłączonym zasilaniem od regulatorów obrotów. Nie stosowanie się do tych zasad może spowodować zagrożenia dla zdrowia lub życia pilota i osób znajdujących się w pobliżu platformy wielowirnikowej. Ostrzeżenie nie jest żartem! Jednocześnie informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie platformy wielowirnikowej na ziemi jak i w powietrzu - odpowiedzialność leży po stronie użytkownika. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że nie można latać platformami wielowirnikowymi w miejscach innych niż lotniska modelarskie.

Informacje ogólne

Platformy Hornet nie są zabawkami.

Ich używanie jest dozwolone jedynie przez osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia i mają wystarczające umiejętności oraz wiedzę z zakresu pilotażu modeli zdalnie sterowanych RC.

Nie można latać platformami w zamkniętych pomieszczeniach. Nie można pilotować platformy nad ludźmi, ponieważ może to doprowadzić do tragedii. Nie można latać platformami w sąsiedztwie urządzeń energetycznych takich jak, linie wysokiego napięcia, transformatory, elektrownie, stacje BTS, nadajniki sygnałów radiowych i telewizyjnych.

Funkcja fail safe w aparaturze zdalnego sterowania musi być tak zaprogramowana żeby po utracie zasięgu sygnały sterującego zostały wyłączone silniki. Platforma bez kontroli pilota powinna jak najszybciej zostać uziemiona, ponieważ jej ucieczka może spowodować straty w ludziach i sprzęcie.

Każdy pilot decydujący się na pilotaż platform wielowirnikowych ponosi odpowiedzialność za platformę.

Czynności do wykonania przed lotem

Sprawdzić czy:

 • wszystkie śruby w ramie są dokręcone
 • śruby (kołpaki) mocujące śmigła nie są poluzowane
 • pakiety napędowego są w pełni naładowane
 • akumulator w nadajniku jest w pełni naładowany
 • w czasie planowanego lotu nie będzie burzy magnetycznej na słońcu jeśli lot ma być realizowany pod kontrolą nawigacji GPS (w trybach: GHP, RTH, WPM)
 • geograficzna lokalizacja wykonywania bieżącego lotu nie różni się znacząco od poprzedniej - jeśli się różni skalibrować ponownie kompas rccMAG (rccMAG PRO nie wymaga ponownej kalibracji)
 • temperatura wykonywania bieżącego lotu nie różni się znacząco od temperatury poprzedniej kalibracji - jeśli się różni skalibrować ponownie akcelerometry
 • antena odbiornika nie jest urwana lub przetarta
 • parametry komputera pokładowego ustawione w profilach lotu są prawidłowe
 • zasięg pomiędzy nadajnikiem (RC TX) a odbiornikiem (RC RX) jest wystarczający

Jeśli pilot korzysta z systemu nadawczo-odbiorczego pracującego w paśmie 35/40/70MHz, musi sprawdzić czy wykorzystywany przez niego kanał jest wolny. Jeśli w miejscu wykonywania lotów znajdują się inni piloci z nadajnikami 35/40/70MHz, należy ustalić z nimi używane kanały i sprawdzić czy nadajniki się wzajemnie nie zakłócają. W przypadku korzystanie z systemów pracujących w paśmie 2,4 GHz nie jest to konieczne.

Test zasięgu na ziemi musi być zrobiony przed pierwszym startem wielowirnikowca. W tym celu można wykorzystać opcję testowania zasięgu wybraną w menu nadajnika. Test zasięgu powinien być również przeprowadzany okresowo (raz na 150-200 lotów) oraz po każdym naprawie platformy spowodowanej nieudanym lądowaniem.

Czynności do wykonania przed startem

Sprawdzić czy:

 • warunki pogodowe są odpowiednie
 • w miejscu wykonywania lotów jest odpowiednio dużo miejsca na start i lądowanie
 • w obszarze operowania wielowirnikowcem nie ma urządzeń mogących zakłócić pracę modułów elektronicznych (np: przewody wysokiego napięcie, nadajniki radiowe)
 • antena w nadajniku jest przykręcona (nie jest to konieczne w przypadku aparatur z wbudowaną anteną np: FUTABA T6J, GRAUPNER MC-20)
 • wielowirnikowiec wybrany z pamięci nadajnika jest tym, który będzie aktualnie latał
 • przełącznik trybu lotu jest w odpowiednim położeniu
 • wybrany jest odpowiedni profil lotu w komputerze pokładowym
 • śmigła nie mają widocznych uszkodzeń (pęknięcia, wyszczerbienia)
 • w obszarze wirowania śmigieł nie znajdują się elementy które mogę je zablokować
 • antena odbiornika jest prawidłowo ustawiona i nic jej nie zasłania
 • pakiety napędowe są pewnie i bezpiecznie zamontowane w wielowirnikowcu
 • odbiornik GPS ma wystarczająco liczbę satelit do prawidłowego określenia pozycji
 • po aktywacji funkcji GHP lewa dioda zmienia kolor na biały
 • przed włączeniem silników są wyłączone tryby CFF, GHP, RTH, WPM

Procedura startu

 1. Upewnij się, że pakiet nadajnika jest w pełni naładowany
 2. Upewnij się, że pakiet napędowy jest w pełni naładowany
 3. Sprawdź czy w nadajniku wybrany jest właściwy wielowirnikowiec
 4. Ustawa wszystkie drążki, przełączniki, potencjometry nadajnika w pozycji neutralnej
 5. Upewnij się, że trymery znajdują się we właściwym położeniu
 6. Upewnij się, że przełącznik aktywacji silników (MOTOR_ENABLE) jest w pozycji silniki wyłączone (MOTOR_OFF)
 7. Upewnij się, że drążek gazu znajduje się w pozycji minimalnej
 8. Włącz zasilanie nadajnika RC
 9. Sprawdź stan mechaniczny wielowirnikowca
 10. Sprawdź czy śruby/kołpaki mocujące śmigła nie są poluzowane
 11. Sprawdź czy śmigła nie są uszkodzone
 12. Sprawdź czy w obszar wirowania śmigieł jest pusty
 13. Sprawdź czy wirnika obracają się bez zacięć
 14. Umocuj pakiet napędowy
 15. Sprawdź czy jest on pewnie i bezpiecznie zamocowany
 16. Postaw wielowirnikowiec Hornet na płaskim podłożu
 17. Sprawdź czy jest odpowiednio dużo miejsca na start i lądowania
 18. Sprawdź czy w strefie loty nie znajdują się przeszkody
 19. Oceń warunki atmosferyczne
 20. Podłącz pakiet napędowy do wielowirnikowca Hornet
 21. Poczekaj na zakończenie procedury startu komputera pokładowego
 22. Sprawdź czy świecą się diody sygnalizacyjne LED na: odbiorniku, regulatorach obrotów, na komputerze pokładowym
 23. Sprawdź czy świeci się paskowe oświetlenie pozycyjne LED
 24. Sprawdź czy na module GPS miga dioda LED
 25. Sprawdź czy komputer pokładowa ma wystarczającą ilość satelit do lotu pod kontrolą modułu nawigacyjnego
 26. Sprawdź czy wybrany jest prawidłowy profil lotu
 27. Sprawdź czy przełącznik trybu lotu znajduje się w prawidłowym położeniu
 28. Włącz silniki przez zmianę położenia przełącznika w pozycję silniki włączone (MOTOR_ON)
 29. Upewnij się, że wszystkie silniki pracują a śmigła kręcą się równomiernie
 30. Rozpocznij lot
 31. Zacznij od lotu na małej wysokości sprawdzający czy wielowirnikowiec zachowuje się prawidłowo
 32. Przejdź do wykonania właściwego lotu

Jeśli przełącznik aktywacji silników będzie w pozycji silniki włączone i/lub drążek gazu będzie w pozycji innej niż miniamlna (THROTTLE_MIN) po podłączaniu pakietu napędowego do wielowirnikowca Hornet komputer pokładowy będzie migał diodami LED i sygnalizował dźwiękowo. Nie przejdzie też inicjalizacji.

Jeśli którakolwiek z diod LED na regulatorach obrotów nie świeci się należy odłączyć pakiet napędowy i podłączyć do ponownie. Jeśli nie świecą się tylko diody LED na komputerze pokładowym easyCSDU można przycisnąć i puścić przycisk RESET lub odłączyć na chwilę pakiet i podłączyć go ponownie.

Jeśli po włączeniu silników lewa dioda na komputerze pokładowym zmienia kolor ale silniki nie startuję należy zwiększyć minimalne wysterowanie silników w aparaturze zdalnego sterowania RC. Żeby zwiększyć minimalne wysterowania należy zmniejszyć wartość wysterowania kanału realizującego funkcję MOTOR_ENABLE przy pomocy menu: TRAVEL ADJUST, END-POINT, ATV, EPA.

Po wylądowaniu

 1. Odłącz pakiet napędowy od wielowirnikowca Hornet
 2. Wyłącz zasilanie nadajnika RC
 3. Wyładowany pakiet odłóż na bok, żebyś przez pomyłkę nie podłączył go ponownie

Wybór miejsca

Do latania należy wybrać odpowiednie miejsce, które pozwala na wykonanie pewnego startu, bezpiecznego lotu oraz zapewnia wystarczającą ilość miejsca do lądowania. Miejsce to powinno mieć wystarczająco dużo przestrzeni tak, żeby możliwe było również lądowanie awaryjne. Nie można latać nad ludźmi, ponieważ w razie awarii, platforma latająca spadając na ziemię może zranić lub okaleczyć osoby postronne.

Najważniejsze zasady

 • Zawsze najpierw włącz nadajnik, a potem podłącz zasilanie do wielowirnikowca Hornet
 • Po locie zawsze najpierw odłącz zasilanie od wielowirnikowca Hornet a potem wyłącz nadajnik
 • Upewnij się, że w nadajniku wybrany jest prawidłowy wielowirnikowiec (model). Nie możesz latać posiadanym wielowirnikowcem Hornet jeśli model wybrany wybrany w nadajniku to symulator AeroSIM. Taka pomyłka może spowodować niekontrolowane zachowanie wielowirnikowca w powietrzu i w konsekwencji doprowadzić do jego rozbicia.
 • Sprawdź czy wczytana do komputera pokładowego konfiguracja zapisana w profilach lotu jest prawidłowa. Wadliwie dobrane parametry mogą spowodować niewłaściwe zachowanie wielowirnikowca w powietrzu lub w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego uszkodzenia. Przy wszelkich zmianach upewnij się, że wiesz jak wpłynie zmiana wybranego parametru na zachowanie wielowirnikowca i wszelkie zmiany rób świadomie
 • Zwracaj uwagę na wszelkie widoczne uszkodzenia (luźne śruby, brakujące nakrętki, wygięte ramiona, pęknięte elementy konstrukcyjny, uszkodzone śmigła, wystające przewody elektryczne, itp.)
 • Każde śmigło musi być w idealnym stanie. Śruby lub kołpaki mocujące śmigła powinny być mocno przykręcone. Wirniki powinny obracać się płynnie, bez żadnych zacięć.
 • W obszarze wirowania śmigieł nie mogę znajdować się żadne elementy. Wszelkie elementy, które mogłyby się dostać w obszar wirowania muszę być zabezpieczone i przypięte w trwały sposób do stałych elementów konstrukcyjnych.
 • Ponieważ końcówki śmigieł wirują z dużą prędkością jest to bardzo niebezpieczny element. Należy unikać kontaktu. Nie można go dotykać palcami i innymi częściami ciała podczas pracy. Końcówka śmigła w kontakcie z ciałem człowieka działa jak wirująca żyletka. Najczęściej kończy się to dla poszkodowanego wizytą na stole chirurgicznym.
 • Po uruchomieniu silników (włączanych przełącznikiem dwu pozycyjnym), wszystkie silniki muszą pracować a śmigła muszą obracać się równomiernie.
 • Przed przejściem do właściwego lotu (czy też misji autonomicznej WPM) należy wykonać lot w trybie podstawowej stabilizacji (DHF lub DHF+ALH) na małej wysokości sprawdzając dokładnie czy wszystko działa prawidłowo.

Ograniczone zaufanie

Ponieważ platforma latająca jest wbrew obiegowym opiniom dość skomplikowanym urządzeniem, należy zawsze stosować do niej zasadę ograniczonego zaufania i nie przeceniać jej możliwości. Wszystkie aparaty latające podlegają prawu ciążenia, które może doprowadzić do katastrofy niezależnie do ceny i zaawansowania technicznego aparatu latającego. Dlatego też należy wszystkie elementy platformy latającej kontrolować przed lotem. Każdy przetarty przewód, wypięta częściowo wtyczka czy niedokręcona śruba zwiększa prawdopodobieństwa niekontrolowanego upadku bez kontroli pilota. Upadek jest tym groźniejszy im platforma latająca jest wyżej i im jej masa jest cięższa. Praw fizyki się nie oszuka - nawet jeśli zapłaci się odpowiednio duże pieniądze! Jeśli z niewyjaśnionych przyczyn sondy kosmiczne za miliony $ potrafią spalić się w atmosferze planety, to nierozsądnym jest oczekiwania od platformy latającej kosztującej milionowy ułamek promila budżetu sondy żeby pewność jej działania była 100 na 100 startów i lądowań. Rozbicie platformy trzeba mieć po prostu wkalkulowane w normalny proces jej użytkowania. Każdy rozsądny o doświadczony pilot zakłada również, że prawdopodobieństwo rozbicia platformy w każdym locie jest 1/2. Dzięki takiemu podejściu pilota nie ma niepotrzebnych rozczarowań a jego platforma potrafi wykonać kilkaset lotów bez najmniejszej awarii.

produkty/warunki_bezpiecznego_uzytkowania.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/04 10:48 przez Piotr Kleczyński